Najnižšie ceny Sexshop

Obchodné podmienky

Podmienky používania Vitajte na našej webovej stránke sexshop365.sk („stránka sexshop365.sk“ alebo „stránka“). sexshop365.sk („sexshop365.sk“, „my“, „nás“ alebo „náš“) vám poskytuje služby dostupné na tejto stránke za nasledujúcich podmienok („podmienky webových stránok“). Adresa a sídlo spoločnosti sexshop365.sk je 205, Arcibiskup Makarios Avenue, Limassol 3030 Cyprus; Prečítajte si pozorne nasledovné (spolu s našimi Pravidlami ochrany osobných údajov a cookies), aby ste pochopili naše názory a postupy týkajúce sa vášho používania Stránky. Navštívením stránky sexshop365.sk prijímate Podmienky webových stránok a prijímate a súhlasíte s postupmi popísanými v Pravidlách ochrany osobných údajov a cookies. Vezmite prosím na vedomie, že ak navštívite niektorú z našich ďalších regionálnych stránok, vzťahujú sa na vás podmienky príslušné pre túto lokalitu a odporúčame vám, aby ste si ich prečítali. 1. Používanie našej stránky Naším cieľom je pravidelne aktualizovať našu stránku a jej obsah môžeme kedykoľvek zmeniť. Ak to bude potrebné, môžeme pozastaviť prístup na našu stránku alebo ju na neurčito uzavrieť. 2. Obmedzené licencie V súvislosti so všetkým obsahom dostupným na tomto serveri, vrátane, ale nielen textov, grafík, log a tlačidiel, vám udeľujeme obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na prístup a osobné použitie stránka. Táto obmedzená licencia nezahŕňa právo na: rámovať alebo využívať rámovacie techniky na uzavretie Stránky alebo ktorejkoľvek ich časti; upravovať alebo sťahovať stránku alebo jej obsah (okrem ukladania do pamäte cache alebo podľa potreby na prezeranie obsahu); využívať akékoľvek iné stránky alebo ich Obsah než na osobné použitie; vytvárať akékoľvek odvodené diela založené na Webových stránkach alebo ich Obsahu; zhromažďovať informácie o účte v prospech inej strany; používať akékoľvek metaznačky alebo akýkoľvek iný „skrytý text“ využívajúci naše meno alebo ochranné známky; alebo používať softvérové roboty, pavúky, prehľadávače alebo podobné nástroje na zhromažďovanie a extrakciu údajov alebo robiť akékoľvek iné kroky, ktoré by mohli predstavovať neprimeranú záťaž alebo záťaž pre našu infraštruktúru. Udeľujeme vám tiež obmedzenú, odvolateľnú a nevýhradnú licenciu na vytvorenie hypertextového odkazu na domovskú stránku webu iba pre osobné, nekomerčné použitie. Webové stránky, ktoré odkazujú na našu stránku môže odkazovať na náš Obsah, ale nie ho replikovať; nemusí znamenať, že takúto webovú stránku alebo jej služby alebo produkty schvaľujeme; nesmie skresľovať svoj vzťah s nami; nesmie obsahovať obsah, ktorý by sa dal považovať za nevkusný, obscénny, urážlivý alebo kontroverzný, a môže obsahovať iba obsah, ktorý je zákonný a vhodný pre všetky vekové skupiny; nesmie nás alebo naše produkty alebo služby zobrazovať nepravdivým, zavádzajúcim, hanlivým alebo inak urážlivým alebo nežiaducim spôsobom alebo nás spájať s nežiaducimi produktmi, službami alebo názormi; nesmie používať žiadnu ochrannú známku bez výslovného písomného súhlasu; a nesmie odkazovať na inú stránku ako je domovská stránka. Podľa vlastného uváženia môžeme požiadať, aby ste odstránili akýkoľvek odkaz na stránku a po prijatí tejto žiadosti tento odkaz okamžite odstránite. Akékoľvek neoprávnené použitie tejto stránky vami končí obmedzenú licenciu uvedenú v tomto článku 2 bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek ďalšie prostriedky nápravy poskytované platnými zákonmi. 3. Vaše povinnosti a zodpovednosti Pri prístupe alebo používaní webových stránok budete dodržiavať tieto podmienky webových stránok a špeciálne varovania alebo pokyny pre prístup alebo použitie zverejnené na týchto webových stránkach. Budete konať vždy v súlade so zákonom, zvykmi a v dobrej viere. Nesmiete vykonávať žiadne zmeny ani úpravy na Stránke ani v žiadnom Obsahu či službách, ktoré sa môžu na tejto Stránke objaviť a nesmú akýmkoľvek spôsobom narušiť integritu alebo fungovanie Stránky. Bez toho, aby ste obmedzili všeobecnosť akýchkoľvek iných ustanovení týchto Podmienok webových stránok, ak z nedbanlivosti alebo úmyselne nesplníte niektorú z povinností stanovených v týchto Podmienkach webových stránok (vrátane našich Zásad ochrany osobných údajov a súborov cookie), budete zodpovední za všetky straty a škody, ktoré to môže spôsobiť nám alebo našim pridruženým spoločnostiam, partnerom alebo poskytovateľom licencií. 4. Váš účet Zodpovedáte za zabezpečenie toho, aby osobné údaje, ktoré ste povinní poskytnúť pri registrácii, boli pravdivé, presné a aktuálne vo všetkých ohľadoch. Prečítajte si naše Pravidlá ochrany osobných údajov a cookies týkajúce sa zaobchádzania s vašimi osobnými údajmi. Zodpovedáte za zabezpečenie aktuálnosti osobných údajov, ktoré nám poskytnete. Ak sa vaše osobné údaje zmenia, okamžite nás o tom informujte kontaktovaním služieb zákazníkom na e-mailovej adrese [email protected]. Prípadne môžete svoje podrobnosti aktualizovať na stránke „môj účet“. Zodpovedáte za zachovanie dôvernosti vášho účtu a hesla a za prijatie všetkých primeraných opatrení na zabránenie neoprávnenému prístupu k vášmu účtu. Súhlasíte s prijatím zodpovednosti za všetky aktivity, ktoré sa uskutočnia pod vaším účtom alebo heslom. Ak máte dôvod domnievať sa, že vaše heslo bolo známe niekomu inému alebo je pravdepodobné, že bude použité v ktorejkoľvek dobeAk ste neoprávnení, mali by ste nás okamžite kontaktovať. Ak zabudnete svoje heslo, na vašu žiadosť ho resetujeme a pošleme na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli pri registrácii. Váš účet je možné kedykoľvek zrušiť kontaktovaním zákazníckych služieb na e-mailovej adrese [email protected]. Súhlasíte s tým, že sa nebudete vydávať za inú osobu ani subjekt, ani že nebudete používať falošné meno alebo meno, ktoré nemáte oprávnenie používať. Vyhradzujeme si právo odmietnuť služby a / alebo ukončiť účty bez predchádzajúceho upozornenia, ak porušíte tieto podmienky webových stránok alebo ak sa rozhodneme podľa nášho výhradného uváženia, že by to bolo v našom najlepšom záujme. 5. Duševné vlastníctvo Všetok obsah dostupný na stránkach, vrátane, ale nielen textov, grafík, log, ikon tlačidiel, obrázkov, zvukových klipov, kompilácií údajov a softvéru a ich kompilácie (súhrnne „obsah“) je majetkom nás alebo našich pridružených spoločností, partnerov alebo poskytovateľov licencií a je chránený autorskými zákonmi. Ochranné známky, logá a servisné značky zobrazené na webe (ďalej spoločne len „ochranné známky“) sú registrované a neregistrované ochranné známky nás alebo našich pridružených spoločností, partnerov alebo poskytovateľov licencií a sú chránené zákonmi o ochranných známkach. Všetky ďalšie ochranné známky, ktoré nevlastníme my, ani naše pridružené spoločnosti, partneri alebo poskytovatelia licencií, ktoré sa objavujú na stránkach, sú majetkom ich príslušných vlastníkov, ktorí s nami môžu alebo nemôžu byť spájaní, spájaní alebo sponzorovaní. S výnimkou prípadov uvedených v obmedzenej licencii v článku 2 vyššie alebo v súlade s platnými zákonmi sa nesmie Obsah, ochranné známky ani žiadna iná časť stránok používať, reprodukovať, duplikovať, kopírovať, predávať, predávať, ďalej sprístupňovať , upravované alebo inak využívané, úplne alebo čiastočne, na akékoľvek účely bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu 6. Odkazy tretích strán Nie sme zodpovední za obsah akýchkoľvek stránok mimo servera alebo iných serverov prepojených s webom alebo z neho. Odkazy zobrazené na tejto stránke slúžia iba na uľahčenie a nie sú schválením odkazovaného obsahu, produktu, služby alebo dodávateľa nami, našimi pridruženými spoločnosťami alebo našimi partnermi. Váš odkaz na alebo z iných stránok mimo servera alebo iných serverov je na vaše vlastné riziko. Nie sme v žiadnom prípade zodpovední za preskúmanie alebo hodnotenie a nezaručujeme ponuku stránok mimo servera ani iných stránok prepojených s webom alebo zo servera, ani nepreberáme zodpovednosť ani zodpovednosť za akcie, obsah, produkty alebo služby týchto stránok a webov vrátane, okrem iného, ich vyhlásení o ochrane súkromia a zmluvných podmienok. Mali by ste pozorne prečítať podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých stránok mimo servera a iných serverov, ktoré navštívite. 7. Podania Našou zásadou je odmietnutie nevyžiadaných návrhov a nápadov. Akékoľvek vyžiadané alebo nevyžiadané dotazy, spätná väzba, návrhy, nápady alebo iné informácie, ktoré nám poskytnete (súhrnne „príspevky“), budú považované za nechránené a nedôverné. V súlade s podmienkami našich Pravidiel ochrany osobných údajov a cookies, prenosom alebo zverejnením akéhokoľvek Podania, týmto nám udeľujete nevýhradné, bez licenčných poplatkov, trvalé, prenosné, neodvolateľné a plne sublicencovateľné právo používať, reprodukovať, upravovať, prispôsobovať, publikovať, predávať, priraďovať, prekladať, vytvárať odvodené diela, distribuovať a zobrazovať akékoľvek príspevky v akejkoľvek podobe, médiách alebo technológiách, či už teraz známych alebo ďalej vyvíjaných, samostatne alebo ako súčasť iných diel. Beriete tiež na vedomie, že váš príspevok nemusí byť vrátený, a my môžeme váš príspevok a akékoľvek nápady, koncepty alebo know-how v nich obsiahnuté použiť na akékoľvek účely, okrem iného vrátane vývoja, výroby, distribúcie a marketingu produktov. Ak urobíte Príspevok, vyhlasujete a zaručujete, že vlastníte alebo inak kontrolujete práva na Váš Príspevok. Ďalej vyhlasujete a zaručujete, že také predloženie nepredstavuje ani neobsahuje softvérové vírusy, obchodné ponuky, reťazové listy, hromadné korešpondencie alebo inú formu „spamu“. Nesmiete použiť falošnú e-mailovú adresu, vydávať sa za inú osobu alebo subjekt alebo nás inak zavádzať, pokiaľ ide o pôvod akéhokoľvek Podania. Zaväzujete sa nás odškodniť za všetky nároky vyplývajúce z vašich nárokov na akékoľvek práva v súvislosti s akýmkoľvek Podaním alebo v súvislosti s nimi. Keď prenášate, nahrávate, uverejňujete e-maily alebo iným spôsobom sprístupňujete údaje, text, softvér, hudbu, zvuk, fotografie, grafiku, obrázky, videá, správy alebo iné materiály („obsah používateľa“) na tejto stránke, ste úplne zodpovední za taký Užívateľský obsah. Takýto užívateľský obsah predstavuje príspevok podľa tohto článku 7. To znamená, že všetky tretie strany, a nie my, sú úplne zodpovedné za všetok užívateľský obsah, ktorý zverejnia na stránku. Súhlasíte s tým, že nebudete angažovať alebo pomáhať alebo povzbudzovať ostatných, aby sa zapojili do prenosu, nahrávania, zverejňovania, e-mailov alebo iného sprístupňovania obsahu používateľa na stránkach, ktorý je nezákonný, škodlivý, výhražný, urážlivý, obťažujúci, mučivý, hanlivý, vulgárny, obscénny, pornografický, urážlivý, narúšajúci súkromie iného človeka, nenávistný alebo rasový, etnprávne alebo inak nežiaduce; nemáte právo na sprístupnenie podľa žiadneho zákona alebo na základe zmluvných alebo fiduciárnych vzťahov; je o vás známe, že je nepravdivé, nepresné alebo zavádzajúce; bola vám poskytnutá kompenzácia za poskytnutie akejkoľvek protihodnoty od akejkoľvek tretej strany; alebo porušuje akýkoľvek patent, ochrannú známku, obchodné tajomstvo, autorské práva alebo iné vlastnícke práva ktorejkoľvek strany. Ďalej súhlasíte s tým, že nebudete prenášať, nahrávať, zverejňovať, posielať e-mailom ani inak sprístupňovať žiadne softvérové vírusy, nevyžiadanú alebo neautorizovanú reklamu, výzvu alebo propagačný materiál vrátane reťazových listov, hromadných správ alebo akejkoľvek formy „spamu“. Ďalej súhlasíte, že nebudete vydávať sa za inú osobu alebo subjekt, alebo nepravdivo uvádzať alebo inak skresľovať svoje pridruženie k akejkoľvek osobe alebo subjektu; „Prenasledovať“ alebo inak obťažovať vrátane obhajoby obťažovania inej osoby, chytiť do pasce alebo poškodiť tretiu stranu, vrátane ublíženia neplnoletým osobám; falšovať hlavičky alebo inak manipulovať s identifikátormi s cieľom zakryť pôvod akéhokoľvek používateľského obsahu; úmyselne alebo neúmyselne porušuje akékoľvek príslušné miestne, štátne, národné alebo medzinárodné právo; alebo zhromažďovať alebo ukladať osobne identifikovateľné údaje o iných používateľoch. Nepodporujeme ani nekontrolujeme Užívateľský obsah prenášaný alebo zverejňovaný na Stránkach, a preto nezaručujeme presnosť, integritu alebo kvalitu Užívateľského obsahu. Beriete na vedomie, že používaním tejto stránky môžete byť vystavení užívateľskému obsahu, ktorý je pre vás urážlivý, neprístojný alebo pre vás nepríjemný. Za žiadnych okolností nebudeme zodpovední za akýkoľvek Užívateľský obsah, vrátane, bez obmedzenia, za akékoľvek chyby alebo opomenutia v akomkoľvek Užívateľskom obsahu, alebo za akékoľvek straty alebo škody akéhokoľvek druhu, ktoré vám vzniknú v dôsledku použitia akéhokoľvek Užívateľský obsah prenášaný, nahrávaný, zverejňovaný, zasielaný e-mailom alebo inak sprístupňovaný prostredníctvom Stránky. Beriete na vedomie, že máme právo (nie však povinnosť) podľa nášho výlučného uváženia odmietnuť zverejniť alebo odstrániť akýkoľvek užívateľský obsah a vyhradzujeme si právo meniť, kondenzovať alebo mazať akýkoľvek užívateľský obsah. Bez toho, aby sme obmedzili všeobecnosť vyššie uvedeného alebo iného ustanovenia týchto Podmienok webových stránok, máme právo odstrániť akýkoľvek Užívateľský obsah, ktorý porušuje tieto Podmienky webových stránok, alebo je inak nežiaduci, a vyhradzujeme si právo odmietnuť službu a / alebo ukončiť účty bez predchádzajúceho upozornenia pre všetkých používateľov, ktorí porušia tieto podmienky webových stránok alebo porušujú práva ostatných. 8. Vyhlásenia a záruky; Obmedzenie zodpovednosti (vo vzťahu k použitiu tejto stránky) Ustanovenia tohto článku 8 sa týkajú iba používania tejto stránky a neovplyvňujú zákonné práva spotrebiteľov ani iné práva, ktoré nám v súvislosti s nákupom nášho tovaru priznávame. na tejto stránke Materiál zobrazený na našej stránke je poskytovaný „tak ako je“ bez akýchkoľvek záruk, podmienok alebo záruk týkajúcich sa jeho presnosti. V rozsahu povolenom zákonom my, ďalší členovia našej skupiny spoločností a tretie strany, ktoré sú s nami spojené, týmto výslovne vylučujeme: všetky podmienky, záruky a ďalšie podmienky, ktoré by inak mohli vyplývať zo zákona, zvykového práva alebo práva spravodlivosti. zodpovednosť za akékoľvek priame, nepriame alebo následné straty alebo škody, ktoré používateľovi vzniknú v súvislosti s našou stránkou alebo v súvislosti s používaním, nemožnosťou použitia alebo výsledkami používania našej stránky, akýchkoľvek webových stránok s nimi spojených a akýchkoľvek zverejnených materiálov vrátane akejkoľvek zodpovednosti za: strata príjmu alebo príjmu; strata podnikania; strata ziskov alebo zmlúv; strata predpokladaných úspor; strata údajov; strata dobrého mena; premrhaný riadiaci alebo kancelársky čas; a za akúkoľvek inú stratu alebo škodu akéhokoľvek druhu, nech už vzniknú akokoľvek, či už spôsobenú deliktom (vrátane nedbalosti), porušením zmluvy alebo iným spôsobom, aj keď je to predvídateľné, za predpokladu, že táto podmienka nezabráni nárokom na stratu alebo poškodenie vášho hmotného majetku alebo akékoľvek ďalšie nároky na priamu finančnú stratu, ktoré nie sú vylúčené žiadnou z vyššie uvedených kategórií. To nemá vplyv na našu zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti ani na našu zodpovednosť za podvodné skreslenie alebo skreslenie údajov v základnej veci, ani na inú zodpovednosť, ktorú nemožno vylúčiť alebo obmedziť podľa platných právnych predpisov. 9. Odškodnenie Súhlasíte s tým, že nás budete brániť, odškodňovať a chrániť nás pred akýmikoľvek stratami, škodami alebo nákladmi, vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, vyplývajúcich z akýchkoľvek nárokov, krokov alebo požiadaviek tretích strán vyplývajúcich z vášho neoprávneného použitia stránky. Súhlasíte tiež, že nás odškodníte za všetky straty, škody alebo náklady vrátane primeraných poplatkov za právne zastúpenie, ktoré vyplývajú z vášho používania softvérových robotov, pavúkov, prehľadávačov alebo podobných nástrojov na zhromažďovanie a extrakciu údajov alebo z akýchkoľvek iných krokov, ktoré podniknete a ktoré ukladajú neprimerané zaťaženie alebo zaťaženie našej infraštruktúry. 10. Dotazy Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok webových stránok, kontaktujte nás e-mailom na adrese [email protected] 11. Zmeny na webePodmienky stránky Vyhradzujeme si právo podľa nášho výhradného uváženia kedykoľvek zmeniť podmienky webových stránok zverejnením zmien na webových stránkach. Všetky zmeny sú účinné okamžite po zverejnení na Stránke. Vaše ďalšie používanie stránky predstavuje váš súhlas so všetkými takými podmienkami stránky. Môžeme, s predchádzajúcim oznámením alebo bez neho, ukončiť ktorékoľvek z práv udelených týmito podmienkami webových stránok. Okamžite budete dodržiavať akékoľvek ukončenie alebo iné upozornenie, a to aj podľa potreby tak, že prestanete používať Web. 12. Zrieknutie sa zodpovednosti Žiadne neuplatnenie a žiadne oneskorenie z našej strany pri uplatňovaní akýchkoľvek našich práv, opravných prostriedkov, právomocí alebo privilégií podľa týchto zmluvných podmienok a žiadny postup medzi nami nebude vykladaný ani nebude fungovať ako vzdanie sa práva, ani nebude akékoľvek jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie akýchkoľvek práv, nápravných prostriedkov, právomocí alebo privilégií vylučuje akékoľvek iné alebo ďalšie vykonávanie týchto práv alebo uplatnenie akýchkoľvek iných práv, opravných prostriedkov, právomocí alebo privilégií z našej strany. 13. Zákon, jurisdikcia a jazyk Táto stránka, všetok obsah tu obsiahnutý a všetky zmluvy uzavreté v dôsledku používania týchto stránok sa riadia a vykladajú v súlade s cyperskými zákonmi. Strany akejkoľvek takejto zmluvy sa zaväzujú, že sa podriadia výlučnej jurisdikcii súdov Cypru. Všetky zmluvy sú uzatvárané v anglickom jazyku. sexshop365.sk - Všeobecné podmienky predaja produktov online Dátum poslednej aktualizácie: 14. februára 2019 Vitajte na našej webovej stránke sexshop365.sk („stránka sexshop365.sk“ alebo „stránka“). Uskutočnením objednávky v spoločnosti sexshop365.sk („sexshop365.sk“, „my“, „nás“ alebo „naše“) na výrobky, ktoré sa predávajú na webových stránkach („produkty“), sa bude považovať za prečítanie, porozumenie a súhlas s týmito podmienkami. a Podmienky („Podmienky“). Prečítajte si prosím pozorne tieto Podmienky a pokiaľ nebudete s niektorým z ich aspektov spokojní, mali by ste sa pred objednaním u nás obrátiť na niektorého z našich poradcov služieb zákazníkom. Tieto Podmienky občas upravujeme. V hornej časti týchto Podmienok sa dozviete, kedy boli tieto Podmienky naposledy aktualizované. Zakaždým, keď si u nás objednáte Produkty, budú sa na zmluvu medzi vami a nami vzťahovať Podmienky platné v čase vašej objednávky. Ak budeme musieť revidovať tieto Podmienky a to má podstatný dopad na vašu objednávku, budeme vás kontaktovať, aby sme vás o zmenách informovali v primeranom časovom predstihu a ak nebudete so zmenami spokojní, dáme vám vedieť, ako zrušiť zmluvu. 1. Adresa sexshop365.sk a kancelária sexshop365.sk Limited je Limassol 3030, 205, Arcibiskup Makarios Avenue.

2. Ďalšie pravidlá Nasledujúce dodatočné pravidlá (ktoré sú prístupné kliknutím na odkaz nižšie) sú tiež súčasťou týchto Podmienok a musia byť pozorne prečítané pred zadaním objednávky: Zásady ochrany osobných údajov a cookies; Podmienky používania webových stránok; Moja objednávka; Poplatky za doručenie a možnosti; a Nakupovať online. 3. Naša zmluva s vami Budeme vás čo najskôr informovať e-mailom, aby sme potvrdili prijatie vašej objednávky a poskytli vám číslo objednávky. Ak nebudeme schopní splniť vašu objednávku na základe tohto potvrdenia, budeme vás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a oznámime vám to. Potvrdíme prijatie vašej objednávky zaslaním e-mailu, ktorý potvrdzuje, že Produkty boli odoslané („Potvrdenie odoslania“). Právne záväzná zmluva medzi nami vznikne, keď vám pošleme Potvrdenie o odoslaní (alebo v prípade, že vám nebude odoslané Potvrdenie o odoslaní z dôvodu chyby spracovania, keď vám pošleme Produkty) („Zmluva“). Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa vašej objednávky, pošlite nám e-mail na adresu [email protected] a uveďte číslo svojej objednávky. Vašu objednávku nemusíme prijať, ak položka, ktorú ste si objednali, je na sklade, ak sme zistili chybu produktu alebo ceny, ak nemôžeme získať autorizáciu pre vašu platbu. Upozorňujeme, že si vyhradzujeme právo kedykoľvek odmietnuť každú vašu ponuku na nákup. Ak si želáte vykonať zmeny v produktoch, ktoré ste si objednali, kontaktujte nás. Dáme vám vedieť, či je zmena možná. Pokiaľ je to možné, dáme vám vedieť o akýchkoľvek zmenách ceny Produktu, načasovaní dodávky alebo o čomkoľvek inom, čo by bolo potrebné v dôsledku vami požadovanej zmeny, a požiadame vás o potvrdenie, či chcete pokračovať v zmeniť. Ak nemôžeme vykonať zmenu alebo sú dôsledky vykonania zmeny pre vás neprijateľné, možno budete chcieť ukončiť zmluvu (pozri odsek 5 nižšie). Za Produkt budete zodpovedať od okamihu, keď dodáme Produkt na adresu, ktorú ste nám poskytli alebo si ho od nás vyzdvihnete. Po obdržaní platby v plnej výške vlastníte produkt. 4. Pravidlá týkajúce sa nákupu Produkty a služby dostupné na tomto serveri a všetky ich vzorky, ktoré vám môžeme poskytnúť, sú určené iba na osobné použitie. Nesmiete predávať ani ďalej predávať žiadne Produkty alebo služby ani ich vzorky, ktoré kupujete alebo nieprijímajte od nás. Upozorňujeme, že dostupnosť vzoriek závisí od aktuálnej obsadenosti. Vyhradzujeme si právo, s upozornením alebo bez oznámenia, zrušiť alebo znížiť množstvo akýchkoľvek objednávok, o ktorých sa domnievame, že podľa nášho výhradného uváženia môže viesť k porušeniu našich obchodných podmienok. Obrázky produktov na tejto stránke majú iba ilustračný charakter. Aj keď sme vynaložili všetko úsilie na to, aby sme farby zobrazili presne, nemôžeme zaručiť, že zobrazenie farieb zariadenia presne odráža farbu Produktov. Váš produkt sa od týchto obrázkov môže mierne líšiť. Balenie Produktov sa môže tiež líšiť od balenia zobrazeného na obrázkoch na našej webovej stránke. Nákup Produktov prostredníctvom Stránky je prísne obmedzený na strany, ktoré môžu v súlade s anglickými právnymi predpismi zákonne uzatvárať a uzatvárať zmluvy na Stránke. Produkty z našej stránky si môžete kúpiť, iba ak máte najmenej 18 rokov. 5. Práva na zrušenie Dúfame, že vás vaša objednávka potešila. Pretože ste spotrebiteľ a kúpili ste si produkt online, máte zákonné právo zrušiť svoju zmluvu podľa Predpisov o spotrebiteľských zmluvách z roku 2013 od dátumu Potvrdenia o odoslaní. (dátum, kedy vám pošleme e-mail s potvrdením prijatia vašej objednávky) do dátumu, ktorý je 14 dní po prijatí Produktov. To znamená, že počas relevantného obdobia, ak si to rozmyslíte alebo sa rozhodnete z iného dôvodu, že si neželáte dostávať alebo si ponechať Produkt, môžete nás informovať o svojom rozhodnutí zrušiť Zmluvu a získať vrátenie peňazí. Vaše právo na vrátenie tovaru sa nevzťahuje na tovar: vyrobené podľa vašich požiadaviek; alebo ktoré boli jasne personalizované (napríklad gravírovaním); alebo ktoré z dôvodu ich povahy nemožno vrátiť alebo sú náchylné na rýchle zhoršenie alebo expiráciu; alebo ak bol dodaný zapečatený tovar, ktorý nie je vhodný na vrátenie z dôvodu ochrany zdravia alebo hygieny, ak sa po dodaní rozbalí. Ak chcete zrušiť zmluvu, musíte nám dať vedieť, že ste sa rozhodli ju zrušiť. Najjednoduchší spôsob, ako to urobiť, je vyplniť storno formulár na našej webovej stránke. Ak použijete tento spôsob, pošleme vám e-mailom potvrdenie, že sme dostali vaše zrušenie. Kópia storno formulára môže byť tiež súčasťou tlačenej verzie spolu s balením objednávky. Ďalej môžete kontaktovať náš tím zákazníckych služieb e-mailom na adrese [email protected] Ak nám posielate e-mailom alebo nám píšete, uveďte podrobnosti objednávky, aby sme ju mohli ľahšie identifikovať. Ak nám zašlete formulár na zrušenie e-mailom alebo poštou, potom bude vaše zrušenie účinné odo dňa, keď nám pošlete e-mail alebo nám pošlete list. Ak zrušíte svoju zmluvu, urobíme: vráti vám cenu, ktorú ste za produkty zaplatili. Upozorňujeme však, že zo zákona nám je dovolené znižovať vrátené prostriedky tak, aby odrážali akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ak to bolo spôsobené tým, že s nimi manipulujete spôsobom, ktorý by v obchode nebol povolený (alebo si môžete zvoliť nechať vám takýto tovar vrátiť do 14 dní od nášho oznámenia, že máme v úmysle vykonať odpočet). Ak vám vrátime zaplatenú cenu skôr, ako budeme môcť tovar skontrolovať a neskôr zistíme, že ste s ním neprijateľným spôsobom manipulovali, musíte nám zaplatiť zodpovedajúcu sumu. vráťte všetky náklady na doručenie, ktoré ste zaplatili, aj keď v súlade so zákonom to bude maximálna náhrada nákladov na doručenie najlacnejším spôsobom doručenia, aký ponúkame. akékoľvek vrátenie prostriedkov, ktoré vám majú byť vyplatené, čo najskôr a v každom prípade do 14 dní odo dňa, keď od vás produkty vrátime späť, alebo, ak je to skôr, odo dňa, keď nám poskytnete dôkazy o tom, že ste produkty zaslali späť nám. vrátime vám peniaze na kreditnú kartu alebo debetnú kartu alebo iný spôsob platby, ktorý ste použili na platbu. Ak ste poukážky použili na platbu za Produkty, môžeme vám ich vrátiť poukážkami. Od nášho tímu zákazníckych služieb dostanete e-mailové upozornenie na vrátenie platby. Výmeny. Ak vo svojej žiadosti o zrušenie uvediete, že by ste radšej mali dostať výmenu ako vrátenie peňazí, bude to spracované do 7 pracovných dní od prijatia vráteného tovaru a bude doručené štandardným doručením. Za týchto okolností sa bude medzi nami považovať nová Zmluva vo vzťahu k novému Produktu, ktorý ste si vybrali (a na tento Produkt sa budú vzťahovať vaše rôzne práva na zrušenie a vrátenie, ako sú uvedené v tomto dokumente). V prípade, že nebudeme schopní vyhovieť vašej žiadosti o výmenu, vrátime vám náklady na produkt a pôvodná zmluva medzi nami bude zrušená. Pokiaľ vám bol Produkt odoslaný alebo ste ho dostali skôr, ako sa rozhodnete zrušiť svoju Zmluvu, potom: potom nám ho musíte vrátiť bez zbytočného odkladu (pokiaľ je to možné v originálnom balení produktu), v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám dáte vedieť, že chcete zmluvu zrušiť; môžete nám ho zaslať späť na adresu sexshop365.sk Online Customer Sslužby, Limassol 3030, 205, arcibiskup Makarios Avenue pri vrátení tovaru si zaobstarajte doklad o poštovnom (nepreberáme zodpovednosť za tovar stratený pri preprave) a zabezpečte, aby bol balík adekvátne zapečatený; zákazníci, ktorí chcú vrátiť vôňu Produkty by mali brať ohľad na všetky pokyny na označovanie a balenie vydané spoločnosťou GLS alebo iným použitým kuriérom; a pokiaľ nie je Produkt chybný alebo nie podľa popisu, budete zodpovední za náklady spojené s vrátením Produktu k nám. Ak stornujete svoju objednávku, ale neposielate nám tento tovar do 14 pracovných dní od oznámenia o zrušení, máme nárok na zadržanie platby za prípadné vrátenie peňazí. 6. Vaše ďalšie zákonné práva na vrátenie produktov podľa zákona o právach spotrebiteľov z roku 2015 Pretože ste spotrebiteľom, máme zákonnú povinnosť dodávať produkty, ktoré sú v súlade so zmluvou. Ako spotrebiteľ máte zákonné práva týkajúce sa Produktov, ktoré sú chybné alebo nie sú také, ako sú opísané. Tieto zákonné práva (ktoré sú zhrnuté vo všeobecných podmienkach nižšie) nie sú ovplyvnené vašim právom na vrátenie a vrátenie peňazí v článku 5 vyššie ani ničím iným v týchto Podmienkach alebo inde na tomto webe. Zákon o právach spotrebiteľov z roku 2015 hovorí, že tovar musí byť taký, ako je popísaný, vhodný na daný účel a uspokojivej kvality. Počas predpokladanej životnosti vašich Produktov vás vaše zákonné práva oprávňujú na nasledujúce: do 30 dní: ak je váš tovar chybný, môžete okamžite dostať náhradu. až šesť mesiacov: ak váš tovar nie je možné opraviť alebo vymeniť, máte vo väčšine prípadov nárok na úplnú náhradu. po šiestich mesiacoch (v závislosti od typu produktu): ak váš tovar nevydrží primeranú dobu, môžete mať nárok na vrátenie peňazí. 7. Naša zodpovednosť za stratu alebo škodu, ktorú ste utrpeli Zodpovedáme vám za predvídateľné straty a škody, ktoré spôsobíme. Ak nedodržíme tieto Podmienky, nesieme zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré utrpíte v dôsledku predvídateľného výsledku porušenia tejto zmluvy alebo nedodržania primeranej starostlivosti a zručností. Stratu alebo škodu je možné predvídať, ak je zrejmé, že k nej dôjde, alebo ak sme v čase uzavretia zmluvy my aj vy vedeli, že sa to môže stať, napríklad ak ste to s nami prediskutovali počas procesu predaja. Nevylučujeme ani nijako neobmedzujeme našu zodpovednosť voči vám v prípade, že by to bolo nezákonné. To zahŕňa zodpovednosť za smrť alebo zranenie osôb spôsobené našou nedbanlivosťou alebo nedbalosťou našich zamestnancov, agentov alebo subdodávateľov; za podvod alebo podvodné skreslenie; za porušenie vašich zákonných práv vo vzťahu k Produktom, ktoré sú zhrnuté v článku 6, a za chybné Produkty podľa Zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 1987. Dodávame Produkty iba pre domáce a súkromné použitie. Súhlasíte s tým, že produkty nebudete používať na komerčné, obchodné alebo ďalšie účely predaja a nenesieme za vás žiadnu zodpovednosť za stratu zisku, stratu podnikania, prerušenie podnikania alebo stratu obchodnej príležitosti. 8. Prevod práv Naše práva a povinnosti podľa týchto Podmienok môžeme previesť na inú organizáciu a ak sa tak stane, budeme vás o tom vždy písomne informovať, ale nebude to mať vplyv na vaše práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok. Vaše práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak s tým písomne súhlasíme. 9. Sťažnosti V prípade sťažnosti na váš online nákup nás môžete kontaktovať e-mailom na adrese [email protected] 10. Zákony a spory Tieto podmienky sa budú riadiť a vykladať v súlade s právnymi predpismi Anglicka a Walesu. O záležitostiach uvedených v tomto dokumente je možné začať konanie pred súdmi Anglicka a Walesu. Podľa nariadenia EÚ č. 524/2013 o riešení spotrebiteľských sporov online môžete spory postúpiť online platforme Európskej komisie dostupnej na: https: //webgate.ec.europa.eu/o ...