ZABUDLI STE SVOJE HESLO?

VYTVORIŤ ÚČET

POZOR: Možnosť nakupovať dočasne pozastavená z technických príčin

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY PREDAJCU

PLATNÉ PRE OBJEDNÁVKY PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY WWW.SEXSHOP365.SK (ďalej len "Všeobecné obchodné podmienky")

I. Úvodné ustanovenia

1.1. Prevádzkovateľom a predávajúcim internetovej stránky (e-shopu) je Dávid Dömény so sídlom: Krásna1462/205 ,92401 Galanta, IČO: 46 736 051 , DIČ: 1084432195, podnikajúca na území Slovenskej republiky, nie je registrovaná ako platca dane z pridanej hodnoty. telefonický kontakt: +421(911)742757, Unicredit bank a.s., číslo účtu: 6671813202/1111, IBAN: SK5811110000006671813202, BIC (SWIFT): UNCRSKBX. Ďalej uvedený ako „predávajúci“.

1.2. Týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi prevádzkovateľom internetovej stránky, (ďalej len "Predávajúci") a každou osobou, ktorá nakupuje tovar ponúkaný Predávajúcim na internetovej nákupnej sociálnej sieti „www.SexShop365.sk (ďalej len "Kupujúci"), ktoré vznikajú pri kúpe uvedeného tovaru.

1.3. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa riadia Všeobecnými obchodnými podmienkami predajcu a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, zákona č.250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode.

1.4. Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného Predávajúcim na nákupnej sociálnej sieti „www.SexShop365.sk“ (ďalej len "tovar") uzavretá spôsobom podľa článku II. Všeobecných obchodných podmienok.

1.5. Na Kupujúceho, ktorým je osoba nakupujúca tovar za účelom podnikania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb, sa nevzťahujú ustanovenia čl. VI. "Záruka a servis" a čl. VII. " Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy" Všeobecných obchodných podmienok. Zodpovednosť za vady tovaru sa v tomto prípade riadi ustanoveniami §422 a nasl. Obchodného zákonníka.

II. Spôsob objednania tovaru a uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Kupujúci si objednáva tovar prostredníctvom nákupnej sociálnej sieti „www.SexShop365.sk“ (ďalej len "objednávka") spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku Všeobecných obchodných podmienok.

2.2. Kupujúci vyplní všetky požadované údaje uvedené pri registrácii. Pred definitívnym odoslaním objednávky má Kupujúci možnosť objednávku a zadané údaje skontrolovať. Objednávka sa považuje za odoslanú, ak bude doručená Predávajúcemu a bude obsahovať všetky požadované údaje, t.j. dodaciu a fakturačnú adresu so všetkými v nákupnom/objednávkovom formulári požadovanými údajmi, e-mailový a telefonický kontakt na objednávateľa, názov objednávaného tovaru, množstvo a spôsob dodania. Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho.

2.3. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný a môže ju odvolať len v prípade, ak toto odvolanie pošle Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci odošle akceptáciu objednávky Kupujúcemu.

2.4. Predávajúci oznámi telefonicky alebo zašle na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v objednávke e-mail s akceptáciou objednávky Kupujúceho (ďalej len "akceptácia"). Automaticky zasielané oznámenie o prijatí objednávky sa nemusí považovať za záväzné akceptovanie objednávky.

2.5. Kúpna zmluva je uzavretá doručením akceptácie Predávajúceho Kupujúcemu.

III. Cena a platobné podmienky

3.1. Kupujúci ktorého objednávka bola akceptovaná Predávajúcim, je povinný za tovar riadne a včas zaplatiť kúpnu cenu podľa bodu 3.2. Všeobecných obchodných podmienok platnú v čase odoslania objednávky Predávajúcemu.

3.2. Kúpna cena za tovar je cena uvedená na nákupnej sociálnej sieti www.SexShop365.sk v čase odoslania objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. Kúpna cena je uvedená vrátane DPH.

3.3. Kúpnu cenu hradí Kupujúci podľa zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v objednávke.

3.4. Faktúra na kúpnu cenu vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu emailom na adresu uvedenú v základných údajoch Kupujúceho slúži zároveň i ako daňový doklad a dodací list.

IV. Dodacia lehota

4.1. Tovar bude Kupujúcemu dodaný v lehote uvedenej na nákupnej sociálnej sieti pri príslušnom tovare v katalógu tovarov. Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni.

4.2. Dodacia lehota začína pri tovare, ktorého kúpna cena bude Kupujúcim hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, plynúť dňom uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. doručením akceptácie predávajúceho Kupujúcemu. V prípade, že Kupujúci zvolil iný spôsob úhrady ako zaplatenie tovaru pri jeho prevzatí, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet, začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy kúpnej ceny na účet Predávajúceho.

4.3. V prípade, že objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenom termíne, bude Predávajúci Kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať spolu s informáciou o náhradnom termíne dodania. V tomto prípade si však musí Predávajúci vyžiadať súhlas Kupujúceho.

4.4. Ak Predávajúci objednaný tovar nemôže dodať a Kupujúci s Predávajúcim sa nedohodli na neskoršom termíne dodania, je Predávajúci povinný vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu Kupujúcemu do 15 dní od uplynutia lehoty na dodanie tovaru.

V. Podmienky dodania tovaru

5.1. Predávajúci dodá tovar Kupujúcemu až po úplnom zaplatení jeho kúpnej ceny, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.2. Dodanie tovaru bez objednaných služieb alebo bez základných inštalácií je spravidla v pracovných dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hodín.

5.3. Spôsob doručenia tovaru a poplatky za tieto služby budú dohodnuté individuálne.

5.4. Kupujúci je povinný tovar od prepravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov, obsah zásielky a v prípade akýchkoľvek vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť písomnou formou predajcovi. Podpisom preberacieho protokolu Kupujúci potvrdzuje, že zásielka bola prevzatá neporušená.

VI. Záruka a servis

6.1. Záruku na tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu tovarov na internetovej stránke Predávajúceho alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

6.2. Poskytnutá záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovarov alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, živelnými pohromami ako napríklad úderom blesku či iným atmosférickým výbojom, ohňom či vodou alebo pôsobením iných neštandardných javov, ako napríklad prepätie v rozvodnej alebo telefónnej sieti.

6.3. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu:
odoslaním reklamovaného tovaru spolu s ďalšími požadovanými dokumentmi poštou na adresu Predávajúceho: Dávid Dömény, Krásna 1462/205 , 924 01 Galanta.

6.4. K reklamovanému tovaru Kupujúci priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru - faktúru a podrobný popis vady. Pokiaľ sa vada nevyskytuje trvalo, je nutné jednoznačne uviesť podmienky, pri ktorých sa prejavuje. Reklamovaný tovar odporúčame odovzdať v originálnom obale a musí byť kompletný, t.j. včítane všetkých komponentov aj poškodených, manuálov, prípadne iného príslušenstva a pod.

VII. Vrátenie tovaru - odstúpenie od zmluvy

7.1. V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby oznámenie Kupujúceho o odstúpení od zmluvy a zakúpený tovar boli Predávajúcemu doručené v uvedenej lehote.

7.2. Kupujúci je povinný tovar vrátiť buď osobne alebo odoslaním tovaru na adresu Predávajúceho Dávid Dömény, Krásna 1462/205 , 924 01 Galanta (tovar odoslaný na dobierku nebude Predávajúcim prevzatý, ale naopak bude Kupujúcemu vrátený na jeho náklady späť). V prípade, že Kupujúci využije právo na vrátenie tovaru, musí byť tovar nepoškodený, bez známok opotrebenia a v pôvodnom obale.

7.3. Predávajúci tovar prekontroluje a preskúša. Pokiaľ bol tovar vrátený nepoškodený a neopotrebovaný, vráti Predávajúci Kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu tovaru v lehote do 14 dní od odstúpenia Kupujúceho od zmluvy, a to buď odoslaním zaplatenej sumy poštovou poukážkou na adresu Kupujúceho, alebo prevodom na účet Kupujúceho. Pokiaľ by bol vrátený tovar akokoľvek poškodený či opotrebovaný, vyhradzuje si Predávajúci právo na náhradu škody, ktorú je oprávnený započítať oproti kúpnej cene. To neplatí ak bol tovar vrátený z dôvodu, že mal vady, na ktoré sa vzťahuje záruka.

7.4. Pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú inak, Kupujúci nemôže bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
- predaj tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
- tovar, ktorý bol zhotovený podľa požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovary zhotovené na mieru.

7.5. Pri porušení podmienok pre odstúpenie od zmluvy alebo riadneho vrátenia tovaru je Predávajúci oprávnený uplatniť si u Kupujúceho náhradu škodu, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1. Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na nákupnej sociálnej sieti.

8.2. Všeobecné obchodné podmienky platia v tom rozsahu a znení, v ktorom sú uvedené na nákupnej sociálnej sieti stránke Predávajúceho v deň odoslania objednávky Kupujúcim.

8.3. Odoslaním objednávky potvrdzuje Kupujúci Predávajúcemu, že akceptuje výšku ceny za objednaný tovar včítane prípadných expedičných a dopravných nákladov, Všeobecné obchodné podmienky Predávajúceho v znení platnom k momentu odoslania objednávky.

8.4. Kupujúci odoslaním objednávky udeľuje Predávajúcemu v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme Predávajúceho za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa Všeobecných obchodných podmienok a za účelom ponúkania služieb a produktov Predávajúceho, zasielaní informácií o činnosti Predávajúceho, a to aj elektronickými prostriedkami (najmä e-mail, SMS správy, telemarketing). Súhlas Kupujúci udeľuje na dobu do jeho odvolania. Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese Predávajúceho. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Elektronická forma poskytnutého súhlasu nie je písomnou formou v zmysle § 7 ods. 2 z. č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.

8.5. Predávajúci je viazaný svojou ponukou tovaru vrátane jeho ceny od odoslania akceptácie Kupujúcemu až do doby dodania tovaru Kupujúcemu, pokiaľ neustanovuje niektoré ustanovenie Všeobecných obchodných podmienok v zvláštnom prípade inak. Odoslanou objednávkou je Kupujúci viazaný do doby stanovenej na dodanie tovaru.

8.6. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť znenie Všeobecných obchodných podmienok.

8.7. Kupujúci berie na vedomie, že obrázok tovaru, ktorý sa nachádza na web stránke predávajúceho, sa môže farebne odlišovať od skutočného farebného prevedenia tovaru.

Účinnosť od: 1.1.2017
Orgán dohľadu a dozoru:
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj

Pekárska 23, 917 01 Trnava 1
Odbor výkonu dozoru

tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521,
fax č. 033/3212 523

HORE